Privacy Policy

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe S.M.I.P. (“wij”, “ons” of “onze”) de persoonlijk
identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) die u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) verstrekt
op de website en een van haar producten of diensten (gezamenlijk “website” of “Diensten”)
verzamelt, beschermt en gebruikt.


Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw
Persoonlijke Informatie en hoe u deze informatie kunt inzien en bijwerken. Dit beleid is niet van
toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die
wij niet in dienst hebben of beheren.


Verzamelen van persoonlijke informatie
Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account
aanmaakt of een online formulier op de website invult. Deze informatie kan bestaan uit uw emailadres, naam, telefoonnummer, adres of andere Persoonlijke Informatie.


U kunt ervoor kiezen ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet
profiteren van sommige functies van de website. Gebruikers die niet zeker weten welke
informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.


Verzamelen van niet-persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser
verstuurt.

Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat,
browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de pagina
die u bezocht voordat u naar onze website kwam, pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd
die u op die pagina’s doorbrengt, informatie die u zoekt op onze website, toegangstijden en -data
en andere statistieken.


Niet-persoonlijke gebruikersgegevens worden ook verzameld voor reclame- en
analysedoeleinden.


Reclame
Dit type dienst maakt het mogelijk om Gebruikersgegevens te gebruiken voor
reclamecommunicatie. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en
andere advertenties op deze website, eventueel op basis van de interesses van de Gebruiker. Dit
betekent niet dat alle Gebruikersgegevens voor dit doel worden gebruikt.


Sommige van de advertentiediensten van derden kunnen cookies of andere Identificatiemiddelen
gebruiken om Gebruikers te identificeren of zij kunnen gebruik maken van de behavioral retargeting techniek, d.w.z. het tonen van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het
gedrag van de Gebruiker, met inbegrip van de buiten deze Applicatie gedetecteerde advertenties.


Analytics
Met deze diensten kan de eigenaar van de website het webverkeer monitoren en analyseren en
het gedrag van de gebruiker volgen.


Wij gebruiken de volgende diensten op onze website. Onder elke dienst wordt aangegeven welke
gebruikersgegevens worden verzameld. Kijk voor meer informatie in het privacybeleid van de
betreffende diensten.


Alle pixels worden gebruikt voor re-targeting doeleinden. Wij delen geen pixelgegevens met
andere partijen.


Pushmeldingen
Wij gebruiken pushmeldingen om u meldingen met betrekking tot onze website te sturen. We
gebruiken pushmeldingen alleen als u toestemming geeft om ze te ontvangen.

U kunt te allen
tijde uw voorkeuren voor pushmeldingen beheren of deze uitschakelen in de
meldingsinstellingen van uw browser of in de apparaatinstellingen van uw mobiele apparaat.


Persoonlijke informatie beheren
U kunt bepaalde Persoonsgegevens over u inzien, aanvullen, bijwerken en verwijderen. De
informatie die u kunt bekijken, bijwerken en verwijderen kan veranderen naarmate de website of
de Diensten veranderen.

Wanneer u informatie bijwerkt, kunnen wij echter een kopie van de
niet-gewijzigde informatie in onze administratie bewaren.


Sommige informatie kan in onze privégegevens blijven nadat u deze informatie uit uw account
hebt verwijderd. Wij bewaren en gebruiken uw informatie als dat nodig is om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te
dwingen.


Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonsgegevens of waarin uw
Persoonsgegevens zijn verwerkt, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar
niet op een wijze die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken,
worden de Persoonsgegevens verwijderd.


Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de
bewaringstermijn.


Gebruik en verwerking van verzamelde informatie
Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren;
onze website te verbeteren; de klantenservice te verbeteren en te reageren op vragen en e-mails
van onze klanten; nieuwsbrieven te versturen; kennisgevingse-mails te versturen zoals
wachtwoordherinneringen, updates, enz; onze website en Diensten te beheren en te exploiteren.


Verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van
misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website op te stellen.
Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd op zodanige wijze dat een
gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.


Wij kunnen Persoonsgegevens over u verwerken indien een van de volgende zaken van
toepassing is: (i) U heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Merk op
dat wij onder sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen
deze verwerking (door opt-out), zonder ons te hoeven beroepen op toestemming of een andere
van de volgende rechtsgronden hieronder.


Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is
aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Verstrekking van informatie is
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele
verplichtingen daarvan; (iii) Verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke
verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) Verwerking houdt verband met een taak van
algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v)
Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons
of door een derde worden nagestreefd.


In elk geval zullen wij graag toelichten welke specifieke rechtsgrondslag van toepassing is op de
verwerking, en of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele
verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.


Overdracht en opslag van informatie
Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens de overdracht en opslag van uw
informatie in een ander land dan uw eigen land inhouden. U hebt recht op informatie over de
rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een
internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of die is opgericht door
twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen
om uw gegevens te beschermen.


Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante secties
van dit document te raadplegen of contact met ons opnemen via de informatie in het
contactgedeelte.


De rechten van de gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun door de Eigenaar
verwerkte gegevens.
Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:


Hun toestemming te allen tijde intrekken. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te
trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun
persoonsgegevens.


Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar
te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op een
andere rechtsgrondslag dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in het specifieke
gedeelte hieronder.


Toegang tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht te vernemen of gegevens door de
Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking
en een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.


Controleren en rectificatie vragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun
gegevens te verifiëren en te vragen deze bij te werken of te corrigeren.


De verwerking van hun gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde
omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de
Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.


hun Persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder
bepaalde omstandigheden het recht om van de Eigenaar het wissen van hun gegevens te
verkrijgen.


hun Gegevens te ontvangen en te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor
de verwerking.
Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, zonder
enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen.
Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens langs geautomatiseerde weg
worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, op een
contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.


Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij hun bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit.


Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van
een openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of ten behoeve van de gerechtvaardigde
belangen die de Eigenaar nastreeft, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen deze verwerking
door een met hun specifieke situatie verband houdende reden aan te voeren om het bezwaar te
rechtvaardigen.


Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct
marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder
enige rechtvaardiging aan te voeren. Om te weten of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt
voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document
raadplegen.


Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de
contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en
zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.


Juridische actie
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt voor
juridische doeleinden in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen
als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de daaraan gerelateerde Diensten. De
Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties
verplicht kan worden persoonsgegevens bekend te maken.


Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker
Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek
aanvullende en contextuele informatie verstrekken over Diensten of het verzamelen en
verwerken van Persoonsgegevens.


Systeemlogboeken en onderhoud
Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en diensten van derden
bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogboeken) en
hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).


Informatie die niet in dit beleid is opgenomen
Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde
worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.


Signalen niet volgen
Sommige browsers beschikken over een “Do Not Track”-functie die websites die u bezoekt laat
weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Traceren is niet hetzelfde als
informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website.


Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare
informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken terwijl zij in
de loop der tijd verschillende websites bezoeken.


Onze website volgt zijn bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige diensten
van derden die wij gebruiken, kunnen echter uw surfactiviteiten bijhouden wanneer zij u inhoud
aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren op maat kunnen maken.


Om na te gaan of de door haar gebruikte diensten van derden de “Do Not Track”-verzoeken
honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.


Privacy van kinderen
Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13. Indien u jonger
bent dan 13 jaar, verzoeken wij u geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via onze website
of Dienst.


Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te
controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit zonder
hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken via onze website of Dienst.


Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar via onze website of Dienst
Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. U moet ook minstens
16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw
land (in sommige landen kunnen wij uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).


Nieuwsbrieven
Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kunt
abonneren. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketinge-mails stopzetten door de
afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult
echter essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.


Cookies
De website gebruikt “cookies” om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een
tekstbestand dat door een server van een webpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te
plaatsen.


Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in
het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te
verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om onze website en Diensten te
beheren.


Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar internetcookies.org.
Bezoek deze link om ons Cookiebeleid te lezen.


Google Remarketing Tag
U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google Marketing Platform via de
afmeldingspagina van Google Marketing Platform of de afmeldingspagina van het Network
Advertising Initiative.


Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd
worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid
van dergelijke andere websites of derden.


Wij raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen
van elke website die Persoonsgegevens kan verzamelen.


Informatiebeveiliging
Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige
omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven
redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie
onder onze controle en bewaring.


Gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden
gegarandeerd. Daarom erkent u, hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te
beschermen, dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn waarover wij
geen controle hebben; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens
die tussen u en onze website worden uitgewisseld niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii)
dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door een derde partij kunnen worden
bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.


Datalekken
In het geval dat wij ontdekken dat de veiligheid van de website is aangetast of persoonlijke
informatie van gebruikers is vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe
activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden
wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met
wetshandhavingsinstanties.


In het geval van een datalek, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen
op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat dat de
gebruiker schade lijdt als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins wettelijk
vereist is. Als we dat doen, plaatsen we een kennisgeving op de website en sturen we u een email.


Wat is de California Consumer Privacy Act (“CCPA”)?
De California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”) is een Californische wet die
Californische consumenten het recht geeft om kennis te nemen van en controle uit te oefenen op
bepaalde aspecten van de manier waarop een bedrijf omgaat met de persoonlijke informatie die
een bedrijf over hen verzamelt.


Welke informatie kan een consument opvragen?
Een consument kan verzoeken om: 1) de categorieën van persoonlijke informatie die het bedrijf
over hem heeft verzameld; 2) de bronnen waaruit de persoonlijke informatie is verzameld; 3) het
zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie; 4) de
categorieën van derden met wie het bedrijf de persoonlijke informatie deelt; en 5) de specifieke
stukken persoonlijke informatie die het bedrijf over die consument heeft verzameld.
S.M.I.P. verkoopt geen persoonlijke informatie van consumenten.


Wat doet S.M.I.P. na ontvangst van een informatieverzoek?
Na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van een consument, zullen wij onmiddellijk stappen
ondernemen om de persoonlijke informatie gratis aan de consument te verstrekken. Wij streven
ernaar de informatie binnen 45 dagen na het verzoek te verstrekken.


Heeft de consument het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te vragen?
Een consument kan verzoeken dat S.M.I.P. de informatie van de consument verwijdert. Wij
zullen deze informatie op verzoek verwijderen, tenzij het verzoek tot verwijdering onder een van
de uitzonderingen valt die in CCPA 1798.105 worden genoemd. (d).


Hoe kan een consument een verzoek indienen bij S.M.I.P. om persoonlijke informatie vrij
te geven of te verwijderen?
De consument kan een verzoek indienen via ons contactformulier. Onze contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina.


Wettelijke bekendmaking
In het geval wij een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander
bedrijf, of verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en
persoonsgegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.


Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen,
waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).


Wijzigingen en amendementen
Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid met betrekking tot de website of Diensten te allen
tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit Beleid op de
website. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina
aanpassen. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt
met dergelijke wijzigingen.


Aanvaarding van dit beleid
U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door
gebruik te maken van de website of haar Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit
Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd
om de website en zijn Diensten te gebruiken of te betreden.


Eigenaar en gegevensbeheerder
S.M.I.P.

Contactformulier

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2022.